การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดลฤดี สงวนเสริมศรี
ผู้แต่งร่วม :
-

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. 2553. การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. พิษณุโลก:คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.

ดลฤดี สงวนเสริมศรี,ดลฤดี สงวนเสริมศรี..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของยีนฮีแมกกลูตินินของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.