การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
ชื่อเรื่อง :
การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนาพร ชื่นอิ่ม
ผู้แต่งร่วม :
สุขุมาล จงธรรมคุณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนาพร ชื่นอิ่ม. 2552. การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ธนาพร ชื่นอิ่ม. (2552) การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ.

ธนาพร ชื่นอิ่ม. การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. Print.

ธนาพร ชื่นอิ่ม. (2552) การสำรวจโรคเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจากศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จ.ชลบุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ.