การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสัตว์
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสัตว์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสัตว์
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์,อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์..[และคนอื่นๆ]. 2553. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสัตว์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์,อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสัตว์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์,อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสัตว์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.

อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์,อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์..[และคนอื่นๆ]. (2553) การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ทางปาล์มน้ำมันเป็นอาหารสัตว์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.