ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
ชื่อเรื่อง :
ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โสภณ บุญลือ
ผู้แต่งร่วม :
ประสิทธิ์ ใจศิล

โสภณ บุญลือ,ประสิทธิ์ ใจศิล. 2553. ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย. ขอนแก่น:ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

โสภณ บุญลือ,ประสิทธิ์ ใจศิล. (2553) ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย. ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

โสภณ บุญลือ,ประสิทธิ์ ใจศิล. ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย. ขอนแก่น:ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

โสภณ บุญลือ,ประสิทธิ์ ใจศิล. (2553) ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย. ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0