โลกาภิวัฒน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
โลกาภิวัฒน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
ชื่อเรื่อง :
โลกาภิวัฒน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนิกาญจน์ จินาพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
ตรีศิลป์ บุญขจร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนิกาญจน์ จินาพันธ์. 2552. โลกาภิวัฒน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ธนิกาญจน์ จินาพันธ์. (2552) โลกาภิวัฒน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ธนิกาญจน์ จินาพันธ์. โลกาภิวัฒน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ธนิกาญจน์ จินาพันธ์. (2552) โลกาภิวัฒน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.