ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องค์การมหาชน]
ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องค์การมหาชน]
ชื่อเรื่อง :
ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องค์การมหาชน]
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศักดา ศรีภูมี
ผู้แต่งร่วม :
นันทวัฒน์ บรมานันท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศักดา ศรีภูมี. 2552. ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องค์การมหาชน]. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศักดา ศรีภูมี. (2552) ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องค์การมหาชน] . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศักดา ศรีภูมี. ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องค์การมหาชน]. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ศักดา ศรีภูมี. (2552) ระบบบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชน : ศึกษากรณีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องค์การมหาชน] . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.