การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เหรียญ บุญดีสกุลโชค
ผู้แต่งร่วม :
วรโชค ไชยวงศ์, ปวีณา เชาวลิตวงศ์, นันทพร ลีลายนกุล, ภูมิ เหลืองจามีกร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เหรียญ บุญดีสกุลโชค. 2553. การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เหรียญ บุญดีสกุลโชค. (2553) การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เหรียญ บุญดีสกุลโชค. การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.

เหรียญ บุญดีสกุลโชค. (2553) การพัฒนาศักยภาพ-สมรรถนะการบริหารทรัพยากรและระบบงานเชิงบูรณาการสำหรับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการและภาครัฐ ระบบสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0