ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุศวรรณ นาคสู่สุข
ผู้แต่งร่วม :
นภวรรณ ตันติเวชกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บุศวรรณ นาคสู่สุข. 2552. ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

บุศวรรณ นาคสู่สุข. (2552) ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

บุศวรรณ นาคสู่สุข. ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

บุศวรรณ นาคสู่สุข. (2552) ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
คู่มือการจัดทำแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดและอำเภอ
คณะอนุกรรมการเพื่อจัดทำคู่มือการจัดทำแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด