การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุกัญญรัตน์ คงงาม
ผู้แต่งร่วม :
สุวิมล ว่องวาณิช, ศิริเดช สุชีวะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุกัญญรัตน์ คงงาม. 2552. การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุกัญญรัตน์ คงงาม. (2552) การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุกัญญรัตน์ คงงาม. การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

สุกัญญรัตน์ คงงาม. (2552) การพัฒนาโมเดลการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.