การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ชื่อเรื่อง :
การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปภัส มาคำจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
ปาริชาต สถาปิตานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปภัส มาคำจันทร์. 2552. การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปภัส มาคำจันทร์. (2552) การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปภัส มาคำจันทร์. การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ปภัส มาคำจันทร์. (2552) การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ : เอกสารประกอบการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่11 18-20 ตุลาคม 2536 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย