ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
ชื่อเรื่อง :
ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มะลิวรรณ ระฆังทอง
ผู้แต่งร่วม :
อำนวย มณีศรีวงศ์กุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มะลิวรรณ ระฆังทอง. 2552. ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

มะลิวรรณ ระฆังทอง. (2552) ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

มะลิวรรณ ระฆังทอง. ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.

มะลิวรรณ ระฆังทอง. (2552) ตัวประมาณอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยประชากรในการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 10
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในและนอกนิคมสร้างตนเอง
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิจัยทางสังคมศาสตร์" รุ่นที่ 37 ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ