การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุพรรณี พรหมเทศ
ผู้แต่งร่วม :
อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ำ, ชนัญญา กาสินพิลา

สุพรรณี พรหมเทศ and others. 2552. การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. ขอนแก่น:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สุพรรณี พรหมเทศ and others. (2552) การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

สุพรรณี พรหมเทศ and others. การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. ขอนแก่น:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

สุพรรณี พรหมเทศ and others. (2552) การศึกษาวิทยาการระบาดโรคมะเร็งในผู้หญิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.