อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
ชื่อเรื่อง :
อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มนทกานติ ท้ามติ้น
ผู้แต่งร่วม :
สรายุทธ อ่อนสนิท, สุพิศ ทองรอด, สิริพร ลือชัย ชัยกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนทกานติ ท้ามติ้น. 2553. อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]. เพชรบุรี:ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี;

มนทกานติ ท้ามติ้น. (2553) อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]. ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี:เพชรบุรี.

มนทกานติ ท้ามติ้น. อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]. เพชรบุรี:ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี, 2553. Print.

มนทกานติ ท้ามติ้น. (2553) อัตราส่วนโปรตีนต่อคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]. ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี:เพชรบุรี.