การแยกของผสมไลโคฟีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
การแยกของผสมไลโคฟีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
ชื่อเรื่อง :
การแยกของผสมไลโคฟีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พราหมณ์ ยอดจันทร์
ผู้แต่งร่วม :
ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พราหมณ์ ยอดจันทร์. 2552. การแยกของผสมไลโคฟีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

พราหมณ์ ยอดจันทร์. (2552) การแยกของผสมไลโคฟีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

พราหมณ์ ยอดจันทร์. การแยกของผสมไลโคฟีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

พราหมณ์ ยอดจันทร์. (2552) การแยกของผสมไลโคฟีนและตัวทำละลายโดยเมมเบรนไคโตซาน . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.