พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธันยมัย เจียรกุล
ผู้แต่งร่วม :
นภดล พัฒนะศิษอุบล

ธันยมัย เจียรกุล,นภดล พัฒนะศิษอุบล. 2554. พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. อุบลราชธานี:คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

ธันยมัย เจียรกุล,นภดล พัฒนะศิษอุบล. (2554) พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

ธันยมัย เจียรกุล,นภดล พัฒนะศิษอุบล. พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. อุบลราชธานี:คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554. Print.

ธันยมัย เจียรกุล,นภดล พัฒนะศิษอุบล. (2554) พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหัตถกรรมไม้ไผ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0