การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์ และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์
การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์ และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์
ชื่อเรื่อง :
การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์ และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สายทิพย์ เรืองมา
ผู้แต่งร่วม :
จิราภรณ์ ธนียวัน, สุเทพ ธนียวัน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สายทิพย์ เรืองมา. 2551. การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์ และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สายทิพย์ เรืองมา. (2551) การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์ และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สายทิพย์ เรืองมา. การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์ และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

สายทิพย์ เรืองมา. (2551) การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตไบโอพอลิเมอร์ และลักษณะสมบัติของไบโอพอลิเมอร์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0