การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ชื่อเรื่อง :
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เสวียน เปรมประสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
ดวงพร เปรมจิตร, อนุพันธ์ กงบังเกิด, เด่น เครือสาร, วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล

เสวียน เปรมประสิทธิ์,เสวียน เปรมประสิทธิ์..[และคนอื่นๆ]. 2554. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร;

เสวียน เปรมประสิทธิ์,เสวียน เปรมประสิทธิ์..[และคนอื่นๆ]. (2554) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เสวียน เปรมประสิทธิ์,เสวียน เปรมประสิทธิ์..[และคนอื่นๆ]. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. Print.

เสวียน เปรมประสิทธิ์,เสวียน เปรมประสิทธิ์..[และคนอื่นๆ]. (2554) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 110
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 89
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0