ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน
ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน
ชื่อเรื่อง :
ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เอกชัย วิมลมาลา
ผู้แต่งร่วม :
วรณัฐ ไกยเดช, นเรศ อินต๊ะวงค์, ธีระศักดิ์ หมากผิน, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ,

เอกชัย วิมลมาลา,เอกชัย วิมลมาลา..[และคนอื่น ๆ ]. 2554. ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน. กรุงเทพฯ:คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกชัย วิมลมาลา,เอกชัย วิมลมาลา..[และคนอื่น ๆ ]. (2554) ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกชัย วิมลมาลา,เอกชัย วิมลมาลา..[และคนอื่น ๆ ]. ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน. กรุงเทพฯ:คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกชัย วิมลมาลา,เอกชัย วิมลมาลา..[และคนอื่น ๆ ]. (2554) ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาค ของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติ โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=