การพัฒนาการตรวจหาเชื้อวิบริโอ คลอลีรีในแหล่งน้ำโดยวิธี multiplex PCR เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีอิมมูโนวิทยา
การพัฒนาการตรวจหาเชื้อวิบริโอ คลอลีรีในแหล่งน้ำโดยวิธี multiplex PCR เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีอิมมูโนวิทยา
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการตรวจหาเชื้อวิบริโอ คลอลีรีในแหล่งน้ำโดยวิธี multiplex PCR เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีอิมมูโนวิทยา
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล
ผู้แต่งร่วม :
จริยา ชมวารินทร์, วิเศษ นามวาท, อรวรรณ แจ่มจันทร์

จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล,จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล..[และคนอื่น ๆ]. 2553. การพัฒนาการตรวจหาเชื้อวิบริโอ คลอลีรีในแหล่งน้ำโดยวิธี multiplex PCR เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีอิมมูโนวิทยา. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล,จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล..[และคนอื่น ๆ]. (2553) การพัฒนาการตรวจหาเชื้อวิบริโอ คลอลีรีในแหล่งน้ำโดยวิธี multiplex PCR เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีอิมมูโนวิทยา. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล,จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล..[และคนอื่น ๆ]. การพัฒนาการตรวจหาเชื้อวิบริโอ คลอลีรีในแหล่งน้ำโดยวิธี multiplex PCR เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีอิมมูโนวิทยา. ขอนแก่น:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล,จุฬาพรรณ อิ้งจะนิล..[และคนอื่น ๆ]. (2553) การพัฒนาการตรวจหาเชื้อวิบริโอ คลอลีรีในแหล่งน้ำโดยวิธี multiplex PCR เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อและวิธีอิมมูโนวิทยา. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.