กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
ชื่อเรื่อง :
กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
ทรงพล กาญจนชูชัย,

สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. 2553. กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. (2553) กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์. (2553) กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 49
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 49
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0