สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อเรื่อง :
สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อัญมณี ศรีวัชรินทร์
ผู้แต่งร่วม :
สุนีย์ กาศจำรูญ,

อัญมณี ศรีวัชรินทร์. 2553. สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

อัญมณี ศรีวัชรินทร์. (2553) สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

อัญมณี ศรีวัชรินทร์. สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.

อัญมณี ศรีวัชรินทร์. (2553) สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0