ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติพื้นฐานของฟิล์มบางแบบเพอรอฟสไกต์เตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล
ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติพื้นฐานของฟิล์มบางแบบเพอรอฟสไกต์เตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล
ชื่อเรื่อง :
ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติพื้นฐานของฟิล์มบางแบบเพอรอฟสไกต์เตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรณิชา คงวุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
สตรีรัตน์ โฮคัด,

อรณิชา คงวุฒิ,อรริชา คงวุฒิ. 2553. ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติพื้นฐานของฟิล์มบางแบบเพอรอฟสไกต์เตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล. สาขาวิชาฟิสิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อรณิชา คงวุฒิ,อรริชา คงวุฒิ. (2553) ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติพื้นฐานของฟิล์มบางแบบเพอรอฟสไกต์เตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อรณิชา คงวุฒิ,อรริชา คงวุฒิ. ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติพื้นฐานของฟิล์มบางแบบเพอรอฟสไกต์เตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

อรณิชา คงวุฒิ,อรริชา คงวุฒิ. (2553) ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อสมบัติพื้นฐานของฟิล์มบางแบบเพอรอฟสไกต์เตรียมโดยเทคนิคโซล-เจล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.