ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ชื่อเรื่อง :
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรหทัย วงษ์ประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
ศุภวรรณ์ เล็กวิไล

พรหทัย วงษ์ประเสริฐ. 2553. ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร;

พรหทัย วงษ์ประเสริฐ. (2553) ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/กรุงเทพฯ.

พรหทัย วงษ์ประเสริฐ. ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2553.

พรหทัย วงษ์ประเสริฐ. (2553) ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 . มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/กรุงเทพฯ.