การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL"
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL"
ชื่อเรื่อง :
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL"
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ลลิตา จิตต์การุญ
ผู้แต่งร่วม :
กาญจนา แก้วเทพ,

ลลิตา จิตต์การุญ. 2553. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL". สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ลลิตา จิตต์การุญ. (2553) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL" . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ลลิตา จิตต์การุญ. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL". . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.

ลลิตา จิตต์การุญ. (2553) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านสื่อกิจกรรม "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ART FOR ALL" . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0