ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษานมพาสเจอไรส์ต่อเชื้อบาซิลัส ซีเรียส
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษานมพาสเจอไรส์ต่อเชื้อบาซิลัส ซีเรียส
ชื่อเรื่อง :
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษานมพาสเจอไรส์ต่อเชื้อบาซิลัส ซีเรียส
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภาพ มีโชค
ผู้แต่งร่วม :
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุภาพ มีโชค. 2553. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษานมพาสเจอไรส์ต่อเชื้อบาซิลัส ซีเรียส. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สุภาพ มีโชค. (2553) ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษานมพาสเจอไรส์ต่อเชื้อบาซิลัส ซีเรียส . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

สุภาพ มีโชค. ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษานมพาสเจอไรส์ต่อเชื้อบาซิลัส ซีเรียส. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

สุภาพ มีโชค. (2553) ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษานมพาสเจอไรส์ต่อเชื้อบาซิลัส ซีเรียส . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0