การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียนคอมพิวเตอร์ /สัณฐิติ บุญศรี
การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียนคอมพิวเตอร์ /สัณฐิติ บุญศรี
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียนคอมพิวเตอร์ /สัณฐิติ บุญศรี
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สัณฐิติ บุญศรี
ผู้แต่งร่วม :
เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต,

สัณฐิติ บุญศรี. 2554. การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียนคอมพิวเตอร์ /สัณฐิติ บุญศรี. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สัณฐิติ บุญศรี. (2554) การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียนคอมพิวเตอร์ /สัณฐิติ บุญศรี . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

สัณฐิติ บุญศรี. การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียนคอมพิวเตอร์ /สัณฐิติ บุญศรี. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.

สัณฐิติ บุญศรี. (2554) การศึกษาการเสียรูปของหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดิสก์ระหว่างกระบวนการแก้ไขหัวอ่าน/เขียนคอมพิวเตอร์ /สัณฐิติ บุญศรี . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0