การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์
การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์
ชื่อเรื่อง :
การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
ผู้แต่งร่วม :
แสงชัย เอกประทุมชัย, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, ไวรุจน์ เดชมหิทกุล, อนวัช สุวรรณกุล, อนันต์ ทองทา

เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง,เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง..[และคนอื่นๆ]. 2553. การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง,เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง..[และคนอื่นๆ]. (2553) การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง,เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง..[และคนอื่นๆ]. การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553. Print.

เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง,เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง..[และคนอื่นๆ]. (2553) การผลิตเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้เป็นสารชีวินทรีย์สำหรับเกษตรอินทรีย์. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 28
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 28
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0