การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063
การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
นคร ศรีสุขุมบวรชัย

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์,นคร ศรีสุขุมบวรชัย. 2552. การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063. กรุงเทพฯ:คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์,นคร ศรีสุขุมบวรชัย. (2552) การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์,นคร ศรีสุขุมบวรชัย. การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063. กรุงเทพฯ:คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. Print.

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์,นคร ศรีสุขุมบวรชัย. (2552) การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นและการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเลคทริกของอลูมิเนียมเกรด 6063. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0