การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคเหนือตอนบนของไทย
การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคเหนือตอนบนของไทย
ชื่อเรื่อง :
การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคเหนือตอนบนของไทย
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เรณู สุวรรณพรสกุล
ผู้แต่งร่วม :
ชาญณรงค์ ดวงสอาด, ศมาพร แสงยศ, โสภา จอมอิ่น

เรณู สุวรรณพรสกุล,เรณู สุวรรณพรสกุล..[และคนอื่นๆ]. 2555. การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคเหนือตอนบนของไทย. เชียงใหม่:ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน;

เรณู สุวรรณพรสกุล,เรณู สุวรรณพรสกุล..[และคนอื่นๆ]. (2555) การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคเหนือตอนบนของไทย. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน:เชียงใหม่.

เรณู สุวรรณพรสกุล,เรณู สุวรรณพรสกุล..[และคนอื่นๆ]. การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคเหนือตอนบนของไทย. เชียงใหม่:ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน, 2555. Print.

เรณู สุวรรณพรสกุล,เรณู สุวรรณพรสกุล..[และคนอื่นๆ]. (2555) การติดตามสถานการณ์ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและวัชพืชในภาคเหนือตอนบนของไทย. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 24
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0