การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สาโรช หาญโสภา
ผู้แต่งร่วม :
ชาญณรงค์ สายแก้ว,

สาโรช หาญโสภา. 2554. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สาโรช หาญโสภา. (2554) การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

สาโรช หาญโสภา. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.

สาโรช หาญโสภา. (2554) การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0