การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก
การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก
ชื่อเรื่อง :
การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรรชนก เมฆฉาย
ผู้แต่งร่วม :
สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม,

พรรชนก เมฆฉาย. 2554. การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

พรรชนก เมฆฉาย. (2554) การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

พรรชนก เมฆฉาย. การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.

พรรชนก เมฆฉาย. (2554) การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดจากกรดแอล-แลกติก . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0