การแยกบริสุทธิ์และวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของยีน pksmt ในรา aspergillus oryzae :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
การแยกบริสุทธิ์และวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของยีน pksmt ในรา aspergillus oryzae :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชื่อเรื่อง :
การแยกบริสุทธิ์และวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของยีน pksmt ในรา aspergillus oryzae :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
จันทิรา ปัญญา, ชลรัชต์ บุญลาภประดับ, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์. 2554. การแยกบริสุทธิ์และวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของยีน pksmt ในรา aspergillus oryzae :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์. (2554) การแยกบริสุทธิ์และวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของยีน pksmt ในรา aspergillus oryzae :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์. การแยกบริสุทธิ์และวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของยีน pksmt ในรา aspergillus oryzae :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ:สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2554. Print.

อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์. (2554) การแยกบริสุทธิ์และวิเคราะห์หาโครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่เกิดจากการทำงานของยีน pksmt ในรา aspergillus oryzae :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 160
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 31
วิชาการ :
 128
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0