การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์
การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์
ชื่อเรื่อง :
การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วรพร คำแป้น
ผู้แต่งร่วม :
อนุกูล พลศิริ,

วรพร คำแป้น. 2554. การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

วรพร คำแป้น. (2554) การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

วรพร คำแป้น. การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.

วรพร คำแป้น. (2554) การผลิตน้ำข้าวยำสเตอริไลส์บรรจุรีทอร์ตเพาช์ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0