ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาล ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล ;รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาล ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล ;รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง :
ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาล ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล ;รายงานวิจัยในชั้นเรียน
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงณภัทร รุ่งเนย
ผู้แต่งร่วม :
-

นงณภัทร รุ่งเนย. 2554. ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาล ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล ;รายงานวิจัยในชั้นเรียน. เพชรบุรี:วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี;

นงณภัทร รุ่งเนย. (2554) ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาล ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล ;รายงานวิจัยในชั้นเรียน. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี:เพชรบุรี.

นงณภัทร รุ่งเนย. ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาล ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล ;รายงานวิจัยในชั้นเรียน. เพชรบุรี:วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี, 2554. Print.

นงณภัทร รุ่งเนย. (2554) ผลของการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาล ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล ;รายงานวิจัยในชั้นเรียน. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี:เพชรบุรี.