ฟ้าทะลายโจรไม่ขม
ฟ้าทะลายโจรไม่ขม
ชื่อเรื่อง :
ฟ้าทะลายโจรไม่ขม
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ฉันทนา อารมย์ดี
ผู้แต่งร่วม :
วัชรี คุณกิตติ, จินตนา สัตยาศัย, แจ่มใส เพียรทอง, ทิพยา เอกลักษณานันท์, สุภาวดี สืบศาสนา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ฉันทนา อารมย์ดี. 2553. ฟ้าทะลายโจรไม่ขม. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ฉันทนา อารมย์ดี. (2553) ฟ้าทะลายโจรไม่ขม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ฉันทนา อารมย์ดี. ฟ้าทะลายโจรไม่ขม. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553. Print.

ฉันทนา อารมย์ดี. (2553) ฟ้าทะลายโจรไม่ขม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 40
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 34
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0