การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อนุกุล กฤติยารัตนวงศ์
ผู้แต่งร่วม :
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อนุกุล กฤติยารัตนวงศ์. 2553. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อนุกุล กฤติยารัตนวงศ์. (2553) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

อนุกุล กฤติยารัตนวงศ์. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

อนุกุล กฤติยารัตนวงศ์. (2553) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคและประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธี DATA ENVELOPMENT ANALYSIS . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0