การคัดแยกเอกสารสำคัญออกจากเอกสารทั่วไปด้วยวิธีเอสวีเอ็ม
การคัดแยกเอกสารสำคัญออกจากเอกสารทั่วไปด้วยวิธีเอสวีเอ็ม
ชื่อเรื่อง :
การคัดแยกเอกสารสำคัญออกจากเอกสารทั่วไปด้วยวิธีเอสวีเอ็ม
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรทิพย์ เลื่อยงาม
ผู้แต่งร่วม :
ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

อรทิพย์ เลื่อยงาม. 2555. การคัดแยกเอกสารสำคัญออกจากเอกสารทั่วไปด้วยวิธีเอสวีเอ็ม. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

อรทิพย์ เลื่อยงาม. (2555) การคัดแยกเอกสารสำคัญออกจากเอกสารทั่วไปด้วยวิธีเอสวีเอ็ม . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

อรทิพย์ เลื่อยงาม. การคัดแยกเอกสารสำคัญออกจากเอกสารทั่วไปด้วยวิธีเอสวีเอ็ม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555.

อรทิพย์ เลื่อยงาม. (2555) การคัดแยกเอกสารสำคัญออกจากเอกสารทั่วไปด้วยวิธีเอสวีเอ็ม . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 11
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0