การตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในน้ำลายด้วยเทคนิค GC-FID
การตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในน้ำลายด้วยเทคนิค GC-FID
ชื่อเรื่อง :
การตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในน้ำลายด้วยเทคนิค GC-FID
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุชัญญา พูลสุข
ผู้แต่งร่วม :
ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี

สุชัญญา พูลสุข. 2552. การตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในน้ำลายด้วยเทคนิค GC-FID. , มหาวิทยาลัยศิลปากร;

สุชัญญา พูลสุข. (2552) การตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในน้ำลายด้วยเทคนิค GC-FID . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

สุชัญญา พูลสุข. การตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในน้ำลายด้วยเทคนิค GC-FID. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.

สุชัญญา พูลสุข. (2552) การตรวจวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในน้ำลายด้วยเทคนิค GC-FID . มหาวิทยาลัยศิลปากร/นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0