การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
ชื่อเรื่อง :
การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรรณดี บัญญัติรัชต
ผู้แต่งร่วม :
วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์

วรรณดี บัญญัติรัชต,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. 2554. การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วรรณดี บัญญัติรัชต,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. (2554) การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วรรณดี บัญญัติรัชต,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. Print.

วรรณดี บัญญัติรัชต,วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์. (2554) การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อควบคุมโรคโคนเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 48
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 32