บทบาทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น :กรณีศึกษา การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทบาทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น :กรณีศึกษา การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อเรื่อง :
บทบาทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น :กรณีศึกษา การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดวงฤดี ปะริเตสัง
ผู้แต่งร่วม :
อรทัย ก๊กผล

ดวงฤดี ปะริเตสัง. 2550. บทบาทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น :กรณีศึกษา การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ดวงฤดี ปะริเตสัง. (2550) บทบาทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น :กรณีศึกษา การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ดวงฤดี ปะริเตสัง. บทบาทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น :กรณีศึกษา การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

ดวงฤดี ปะริเตสัง. (2550) บทบาทปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น :กรณีศึกษา การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.