การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อเรื่อง :
การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เพ็ญนิภา ชุมทอง
ผู้แต่งร่วม :
สมคิด เลิศไพฑูรย์

เพ็ญนิภา ชุมทอง. 2551. การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

เพ็ญนิภา ชุมทอง. (2551) การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เพ็ญนิภา ชุมทอง. การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

เพ็ญนิภา ชุมทอง. (2551) การปันรายได้ภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 21
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่
วิภาพร โอฬารกิจอนันต์