การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร
ผู้แต่งร่วม :
อรทัย ก๊กผล

วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร. 2550. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร. (2550) การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

วันทนีย์ วิวรรธน์ภาสกร. (2550) การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะหน่วยงานกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 121
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 117
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0