การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิติ ยอดดำเนิน
ผู้แต่งร่วม :
สิทธิโชค วรานุสันติกูล

นิติ ยอดดำเนิน. 2552. การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

นิติ ยอดดำเนิน. (2552) การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นิติ ยอดดำเนิน. การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

นิติ ยอดดำเนิน. (2552) การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ วัฒนธรรมองค์การเชิงพฤติกรรม และการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 245
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 175
วิชาการ :
 76
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
แน่งน้อย พงษ์สามารถ