การพัฒนาเทคนิค Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor สำหรับตรวจสอบเชื้อ Chilli veinal mottle virus (ChiVMV)
การพัฒนาเทคนิค Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor สำหรับตรวจสอบเชื้อ Chilli veinal mottle virus (ChiVMV)
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเทคนิค Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor สำหรับตรวจสอบเชื้อ Chilli veinal mottle virus (ChiVMV)
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วารีรัตน์ สมประทุม
ผู้แต่งร่วม :
สุจินต์ ภัทรภูวดล

วารีรัตน์ สมประทุม. 2554. การพัฒนาเทคนิค Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor สำหรับตรวจสอบเชื้อ Chilli veinal mottle virus (ChiVMV). , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วารีรัตน์ สมประทุม. (2554) การพัฒนาเทคนิค Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor สำหรับตรวจสอบเชื้อ Chilli veinal mottle virus (ChiVMV) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วารีรัตน์ สมประทุม. การพัฒนาเทคนิค Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor สำหรับตรวจสอบเชื้อ Chilli veinal mottle virus (ChiVMV). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

วารีรัตน์ สมประทุม. (2554) การพัฒนาเทคนิค Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor สำหรับตรวจสอบเชื้อ Chilli veinal mottle virus (ChiVMV) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0