การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน
การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พระมหาสักชาย นะวันรัมย์
ผู้แต่งร่วม :
ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

พระมหาสักชาย นะวันรัมย์. 2551. การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

พระมหาสักชาย นะวันรัมย์. (2551) การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

พระมหาสักชาย นะวันรัมย์. การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.

พระมหาสักชาย นะวันรัมย์. (2551) การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “บัณเฑาะก์” ในกลุ่มพระภิกษุสามเณรไทยในปัจจุบัน. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 61
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 53
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
อโกโก้บอย
สุกัญญา พรโสภากุล