การจัดการโซ่อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรี
การจัดการโซ่อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่อง :
การจัดการโซ่อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรี
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นันทพร บัวเอี่ยม
ผู้แต่งร่วม :
นภาภรณ์ พรหมชนะ

นันทพร บัวเอี่ยม. 2553. การจัดการโซ่อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรี. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

นันทพร บัวเอี่ยม. (2553) การจัดการโซ่อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นันทพร บัวเอี่ยม. การจัดการโซ่อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

นันทพร บัวเอี่ยม. (2553) การจัดการโซ่อุปทานมังคุดเพื่อการส่งออกในจังหวัดจันทบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 44
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 36
สังคม/ชุมชน :
 6
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 3