การประยุกต์ใช้กังหันลมขนาดเล็ก 200 วัตต์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนบนไซโล กรณีศึกษาของ บริษัท Katoen Natie Services (Thailand) Ltd
การประยุกต์ใช้กังหันลมขนาดเล็ก 200 วัตต์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนบนไซโล กรณีศึกษาของ บริษัท Katoen Natie Services (Thailand) Ltd
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้กังหันลมขนาดเล็ก 200 วัตต์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนบนไซโล กรณีศึกษาของ บริษัท Katoen Natie Services (Thailand) Ltd
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พงษ์เทพ นามศิริ
ผู้แต่งร่วม :
ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

พงษ์เทพ นามศิริ. 2552. การประยุกต์ใช้กังหันลมขนาดเล็ก 200 วัตต์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนบนไซโล กรณีศึกษาของ บริษัท Katoen Natie Services (Thailand) Ltd. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

พงษ์เทพ นามศิริ. (2552) การประยุกต์ใช้กังหันลมขนาดเล็ก 200 วัตต์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนบนไซโล กรณีศึกษาของ บริษัท Katoen Natie Services (Thailand) Ltd. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

พงษ์เทพ นามศิริ. การประยุกต์ใช้กังหันลมขนาดเล็ก 200 วัตต์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนบนไซโล กรณีศึกษาของ บริษัท Katoen Natie Services (Thailand) Ltd. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.

พงษ์เทพ นามศิริ. (2552) การประยุกต์ใช้กังหันลมขนาดเล็ก 200 วัตต์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนบนไซโล กรณีศึกษาของ บริษัท Katoen Natie Services (Thailand) Ltd. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 97
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 63
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 16