การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประจวบคีรีขันธ์อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรด พ.ศ.2510-2538
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประจวบคีรีขันธ์อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรด พ.ศ.2510-2538
ชื่อเรื่อง :
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประจวบคีรีขันธ์อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรด พ.ศ.2510-2538
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภาพิศ โตใหญ่
ผู้แต่งร่วม :
กนิษฐา ชิดช่าง

สุภาพิศ โตใหญ่. 2553. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประจวบคีรีขันธ์อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรด พ.ศ.2510-2538. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุภาพิศ โตใหญ่. (2553) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประจวบคีรีขันธ์อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรด พ.ศ.2510-2538 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุภาพิศ โตใหญ่. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประจวบคีรีขันธ์อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรด พ.ศ.2510-2538. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553.

สุภาพิศ โตใหญ่. (2553) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประจวบคีรีขันธ์อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรด พ.ศ.2510-2538 . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0