ฟลักซ์กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร 1 ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นทะเลและการแพร่กระจาย สารอาหารพืชที่สะสมในตะกอนดิน
ฟลักซ์กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร 1 ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นทะเลและการแพร่กระจาย สารอาหารพืชที่สะสมในตะกอนดิน
ชื่อเรื่อง :
ฟลักซ์กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร 1 ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นทะเลและการแพร่กระจาย สารอาหารพืชที่สะสมในตะกอนดิน
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล
ผู้แต่งร่วม :
ปัทมา สิงหรักษ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล. 2556. ฟลักซ์กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร 1 ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นทะเลและการแพร่กระจาย สารอาหารพืชที่สะสมในตะกอนดิน. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล. (2556) ฟลักซ์กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร 1 ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นทะเลและการแพร่กระจาย สารอาหารพืชที่สะสมในตะกอนดิน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล. ฟลักซ์กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร 1 ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นทะเลและการแพร่กระจาย สารอาหารพืชที่สะสมในตะกอนดิน. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.

เพ็ญใจ สมพงษ์ชัยกุล. (2556) ฟลักซ์กระบวนการขนส่ง และวัฏจักรของสารอาหารพืชบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร 1 ลักษณะทางตะกอนวิทยาของพื้นทะเลและการแพร่กระจาย สารอาหารพืชที่สะสมในตะกอนดิน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0