การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
ชไมพร เอกทัศนาวรรณ, สุปราณี งามประสิทธิ์, สดใส ช่างสลัก, นพพงศ์ จุลจอหอ, ศานิต เก้าเอี้ยน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ. 2556. การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ. (2556) การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ. การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.

โชคชัย เอกทัศนาวรรณ. (2556) การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 108
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 45
วิชาการ :
 63
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0